Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Hakkında Danıştay Kararı

15 Nisan 2021 Perşembe

18/08/2012 gün ve 28388 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali istemiyle açılan davada, Danıştay 8. Dairesinin 23/12/2020 tarih ve 2019/6735 E., 2020/5892 K. sayılı kararıyla anılan Yönetmeliğin,
1- 12. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinin iptaline,
2- 18. maddesinin 2. fıkrası; aynı maddenin 4. fıkrasında geçen “rektörlük tarafından yürütülen soruşturmalarda ise üniversite yönetim kurulu” ibaresi ve 5. fıkrasındaki “rektör” ibaresinin iptaline,
3- 13. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “…Ancak, disiplin amir veya kurulunun, bir adli yargı hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde; zamanaşımı süresi adli yargı hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar. Söz konusu ihtiyaç, yetkili disiplin amir veya kurulunun alacağı bir karar ile tespit edilir.” cümlesinin iptaline karar verilmiştir. KARAR ÖRNEĞİ

Linkler