HİZMETLERİMİZ

             1- Genel Olarak 

              Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26’ncı maddesine göre, Üniversite İdari Teşkilatı Hukuk Müşavirliğinin de aralarında bulunduğu bir takım yönetim birimlerinden oluşur. Hukuk Müşavirliğinin görevleri; Üniversitenin öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak, Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak, verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek olarak tanımlanmıştır.
              26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile özel bütçeli idarelerin hukuk hizmetlerinin etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirilmesine ve bu hizmetlerin yürütülmesinde uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.
              Buna göre Hukuk Müşavirliğimizin görev ve sorumlulukları şunlardır:

              1-) Hukuk Müşavirliğimiz muhakemat hizmetleri kapsamında;

              a-) İdaremizin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder.
              b-) İdaremizce hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler.

              2-) Hukuk Müşavirliğimiz hukuk danışmanlığı kapsamında;

         a-) İdaremiz hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idaremiz birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idaremiz ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idaremiz birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirir.
              b-) Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa verir.
              c-) İdaremiz amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlar.
              d-) Hukuk Müşavirliğimiz, hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekreterya hizmetlerini ve idaremizce verilen diğer görevleri yürütür.
            Bu görevler yerine getirilirken, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde üst yöneticilere (Rektör ve Genel Sekreter) karşı sorumlu olmakla birlikte, 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın uygulamalarında doğrudan yetki, görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Anılan Kanunla Hukuk Müşavirine Harcama Yetkililiği görevi ve yetkisi verilmiştir.

             3-) Hukuk Müşavirliğimiz soruşturma hizmetleri kapsamında;

       2547 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi kapsamında üst disiplin amiri olan Rektör tarafından soruşturma açılması emri verilen Üniversite personeli hakkında, disiplin ve ceza soruşturmalarında soruşturmacı tayin edilmesi ve soruşturmanın yürütülmesi ile ilgili tüm yazışmalar Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülmektedir.
       Bununla birlikte; 2547 sayılı Kanunun 53’üncü maddesine göre üniversite personeli ile aynı Kanunun 54’üncü maddesine göre Üniversite öğrencileri hakkında başlatılan disiplin soruşturmalarının mevzuata uygun olarak yürütülmesi konusunda, atanan soruşturmacılara destek hizmeti verilmektedir.