Görev Tanımları

            1- Hukuk Müşaviri
 
          Üniversite hizmetlerinin yapılmasında gerekli görülen her hukuki konuda Rektöre müşavirlik yapmak, Üniversite birimlerinden intikal ettirilen konularda hukuki yardım yapmak veya yaptırmak,
 
             Üniversitemizin taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerinde adli ve idari mercilerde kurumun haklarını korumak üzere yasal işlemleri yürütmek ya da yürütülmesini sağlamak,
             Birim personeli memurlar arasında görev dağılımı yaparak koordinasyonu sağlamak, görevlerin eksiksiz yapılmasını sağlamak amacıyla çalışmaları yönetmek ve denetlemek,
             Üniversitemiz tarafından hazırlanan yönetmelik, yönerge gibi düzenleyici işlemlerin hazırlanmasına katılmak ve talep edildiği takdirde görüş bildirmek,
             Hukuk Müşavirliği harcama yetkililiği kanuni görevlerini yerine getirmek,
             Hukuk Müşaviri görev ve yetkilerinden dolayı Genel Sekreter’e ve Rektör’e karşı sorumludur.
 
             2- Avukat 

        Üniversitemizin taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerinde adli ve idari mercilerde kurumu temsil etmek, kurumun haklarını korumak üzere yasal işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak,
             Sözleşmeler, şartnameler, ihbarnameler, vb.düzenlemek veya ilgili birimler tarafından düzenlenenler hakkında görüş bildirmek,
             Yargı mercilerinden, icra dairelerinden ve noterden gönderilen ihtarlara  cevap  hazırlamak,           
             Kendilerine verilen dava ve takiplere ait evrakın düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak,
             Hukuk Müşaviri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
             Hukuk Müşavirinin bulunmadığı yer ve zamanlarda, Hukuk Müşavirine vekalet etmek,                                                               
              Avukat kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru yapılmasından dolayı Hukuk Müşaviri ve Genel Sekreter’e karşı sorumludur.
             
             
              3- Yazı İşleri Bürosu
 
              Büro işlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
              Evraklarla ilgili muhafaza, devir ve tevdi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
              Hukuk Müşaviri ve avukatlar tarafından adli ve idari mercilerde yerine getirilmesi istenilen işleri yaparak, sonucu hakkında bilgi vermek,
              Gelen ve giden evrakları dosya planına göre dosyalamak,
              İhtiyaç duyulan demirbaş eşya, kırtasiye ve malzemeleri tespit etmek, alınması için ilgili birime talepte bulunmak,
              Üniversite leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerinin esas defterine, fihrist defterine, bilgisayara ve takip föylerine işlemek ve arşivlenmesini sağlamak, defter ve föylerin düzgün ve günü gününe tutulmasını temin etmek,
              İşlemi biten dava ve icra dosyalarının esas defterine, fihrist defterine, takip föylerine işlenmesini sağlamak,
              Yazıları genelge ve talimatlar dahilinde doğru ve düzgün olarak yazmak ve bekletmeden ilgililere dağılımını sağlamak,
             Yazı İşleri Bürosu çalışanları kendisine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Avukatlara ve Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.