Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Hakkında Danıştay Kararı

20 Nisan 2019 Cumartesi

07/11/2013 tarih ve 28814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali istemiyle açılan davada Danıştay Sekizinci Dairesinin 29/11/2018 tarih ve E.2013/11920, K.2018/7538 sayılı kararıyla anılan Yönetmeliğin 2’nci maddesinde yer alan “suç sayılan eylemleri işlemek” ifadesinin oyçokluğuyla iptaline karar verilmiştir. KARAR ÖRNEĞİ

Linkler